BA 95 Natural, BA 98 Super Plus

Všeobecná charakteristika

Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Bezolovnaté palivo může obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady.

Základní kvalitativní parametry
ČSN EN 228

Specifikace

Parametr BA 95, Natural BA 98, Super Plus
Oktanové číslo VM, min. 95 98
Oktanové číslo MM, min. 85 88
Vzhled čirý a jasný čirý a jasný
Hustota při 15°C - kg.m-3 725 - 775 725 - 775
Obsah olova - mg/l, max.​​​ 5 5
Destilační zkouška
- odpař. množství při 70°C - % (V/V), léto 20 - 48 20 - 48
- odpař. množství při 70 °C - % (V/V), zima 22 - 50 22 - 50
- odpař. množství při 100 °C - % (V/V) 46 - 71 46 - 71
- odpař. množství při 150°C - % (V/V), min. 75 75
- konec destilace - °C, max. 210 210
Tlak nasycených par - kPa, léto 45 - 60 45 - 60
Tlak nasycených par - kPa, zima 60 - 90 60 - 90
Index těkavosti (duben a říjen), max. 1150 1150
Oxidační stabilita - minuty, min. 360 360
Mechanické nečistoty a voda nepřítomné nepřítomné
Obsah síry - mg.kg-1 10 10
Obsah pryskyřic - mg.100cm-3, max. 5 5
Obsah benzenu - % (V/V), max. 1 1
Obsah aromátů - % (V/V), max. 35 35
Obsah olefinů - % (V/V), max. 18 18
Obsah kyslíku - % (M/M), min. 2,7 2,7

Pozn.: léto 1.5.-30.9., zima 1.11.-31.3., přechodové období duben a říjen

Použití
Bezolovnaté automobilové benzíny se používají převážně pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Nesmějí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách. Bezolovnaté benzíny jsou určené zejména pro moderní typy zážehových motorů vybavených katalyzátorem a řízených lambda sondou s výjimkou bezolovnatého automobilového benzinu Speciál, který je určen jako náhrada olovnatého Speciálu pro starší automobily s netvrzenými ventilovými sedly.

Balení, skladování, doprava
Bezolovnaté automobilové benzíny se dodávají v železničních a silničních cisternových vozech případně produktovodem. Při skladování, dopravě a manipulaci s automobilovými benzíny musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.*

Dopravní značení
RID/ADR: 3/3b
UN: 1203
Kemler: 33

Základní bezpečnostní údaje
Bezolovnaté benzíny jsou hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C.

*Zákon č. 238/91 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další.

symbol - ohěň symbol - křížek

F+, T
R 12-45-48/20/21/22-65
S 2-43-45-53-61-62