Extra lehký topný olej

Všeobecná charakteristika

Extra lehký topný olej je směs kapalných uhlovodíků, získávaná z ropy destilací případně rafinací, vroucí převážně v rozmezí 150 až 370°C. Může obsahovat přísady pro snížení bodu tuhnutí případně přísady pro zlepšení jiných vlastností. Extra lehký topný olej obsahuje barvivo a značkovací látky.

Základní kvalitativní parametry

PND 33-352-94

Hustota při 20°C - kg.m-3, max. 860
Destilační zkouška
do 250°C předestiluje - % obj., max. 65
do 350°C předestiluje - % obj., min. 85
Kinem. viskozita při 20°C - mm-2.s-1, max. 6
Obsah popela - % hm. 0,01
Obsah mechanických nečistot - % hm. 0,05
Obsah síry - % hm. 0,2
Bod vzplanutí (Pensky a Martens) - °C 56
Bod tuhnutí - °C -10

Použití
Extra lehký topný olej je určen především pro použití ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech s požadavky na nízkosirná paliva a pro vytápění domácností

Balení, skladování, doprava
Extra lehký topný olej je dodáván v železničních nádržkových vozech. Při skladování, dopravě a manipulaci s extra lehkým topným olejem musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení (Zákon č. 238/91 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další).

Dopravní značení
RID/ADR: 3/31c
UN: 1202
Kemler: 30

Základní bezpečnostní údaje
Extra lehký topný olej je hořlavou kapalinou III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí nad 56°C.

Xn
R 40
S 2-36/37-61